Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Anvendelsesområde

1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler om leverancer fra Rotek A/S, såfremt andet ikke følger af ufravigelige lovbestemmelser eller skriftlig aftale mellem parterne.

1.2. Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.


2. Tilbud og priser

2.1. Alle priser opgives i danske kroner eksklusive moms.

2.2. Tilbud afgivet af Rotek A/S bortfalder, medmindre skriftlig accept er kommet frem til Rotek A/S inden 30 dage fra dateringen af tilbuddet eller den i tilbuddet anførte gyldighedsperiode.

2.3. Priser angivet i prislister, kataloger, annoncer og lign. er alene vejledende.

2.4. Ved ordrebeløb under 500,00 kr (eks. moms) tillægges et ekspeditionsgebyr på 150,00 kr.


3. Levering

3.1. Levering sker ”ex works Rotek A/S”, jf. Incoterms 2000.

3.2. Forsendelse af varen sker for købers regning og risiko. Rotek A/S tegner ikke forsikring vedrørende købers risiko for transporten.

3.3. Varen fremsendes af Rotek A/S til køber på den efter Rotek A/S’ opfattelse mest hensigtsmæssige måde.


4. Forsinkelse

4.1. Finder Rotek A/S at man ikke kan levere i rette tid, skal Rotek A/S give køber meddelelse herom og samtidig så vidt muligt angive, hvornår levering påregnes at kunne finde sted.

4.2. Medmindre forsinkelsen med levering skyldes uagtsomt forhold hos Rotek A/S udskydes leveringstidspunktet i det omfang det efter omstændighederne skønnes rimeligt, hvorefter pkt. 4.3. finder tilsvarende anvendelse. Leveringstidspunktet udskydes, selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.

4.3. I tilfælde af forsinkelse med levering i mere end 8 dage som skyldes uagtsomt forhold hos Rotek A/S kan køber ved skriftlig meddelelse til Rotek A/S kræve levering og fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 8 dage. Såfremt Rotek A/S ikke leverer indenfor den således fastsatte frist, og dette skyldes uagtsomt forhold hos Rotek A/S kan køber ved skriftlig meddelelse til Rotek A/S hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede del af leverancen.

4.4. Rotek A/S er ikke ansvarlig for købers tab, herunder driftstab, avancetab og andet indirekte tab. som følge af forsinkelse med levering og sådant tab erstattes derfor ikke af Rotek A/S.


5. Mangler

5.1. Køber er forpligtet til straks efter leverancens modtagelse at foretage en omhyggelig undersøgelse af varen med henblik på at konstatere om varen er mangelfuld eller har farlige egenskaber.

5.2. Køber skal straks og senest 2 år efter leveringstidspunktet give skriftlig meddelelse om en eventuel mangel til Rotek A/S. Afgiver køber ikke straks sådan meddelelse uagtet køber har eller burde have opdaget manglen kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

5.3. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køberen i henhold til pkt. 5.2. er Rotek A/S berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglen, eller efter Rotek A/S’ valg at foretage omlevering uden ugrundet ophold. Rotek A/S bærer omkostningerne ved selve afhjælpningen eller omleveringen. Såfremt demontering, montering eller lign. medfører indgreb i andet end selve den mangelfulde vare, påhviler arbejdet og omkostningerne herved køber. Køber bærer Rotek A/S’ eventuelle meromkostninger til afhjælpning eller omlevering som følge af, at den mangelfulde vare ikke befinder sig på det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet.

5.4. Er mangelen væsentlig og opfylder Rotek A/S ikke sin forpligtelse i henhold til pkt. 5.3. kan køber skriftligt fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 28 dage. Såfremt Rotek A/S ikke opfylder sin forpligtelse i henhold til pkt. 5.3. indenfor den således fastsatte frist, kan køber hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

5.5. Bortset fra forpligtelsen til afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 5.3. og forpligtelsen til at tilbagebetaling af en eventuel erlagt købesum i tilfælde af ophævelse, er Rotek A/S ikke ansvarlig for mangler og købers eventuelle tab, herunder driftstab, avancetab og andet indirekte tab som følge af mangler erstattes derfor ikke af Rotek A/S. Denne begrænsning gælder dog ikke, såfremt Rotek A/S har udvist grov uagtsomhed.


6. Produktansvar

6.1. Rotek A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af varen på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køber, medmindre Rotek A/S har udvist grov uagtsomhed. Tilsvarende gælder for skade forvoldt af produkter fremstillet af køber og hvori varen indgår.

6.2. I intet tilfælde er Rotek A/S ansvarlig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

6.3. Køber skal holde Rotek A/S skadesløs i den udstrækning Rotek A/S pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Rotek A/S efter pkt. 6.2 og 6.3. ikke er ansvarlig for overfor køber.

6.4. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom.

6.5. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Rotek A/S på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af varen eller af et produkt hvori varen indgår.


7. Betalingsbetingelser

7.1. Betaling skal ske i overensstemmelse med Rotek A/S’ til enhver tid gældende betalingsbetingelser, 30 dage netto fra levering med mindre andet fremgår af fakturaen.

7.2. Ved forsinket betaling betales en morarente på 1 % pr. påbegyndt måned.


8. Ejendomsforbehold

8.1. Varen forbliver Rotek A/S’ ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud.


9. Byggeleveranceklausul

9.1. I det omfang varen skal anvendes til udførelse af et arbejde, hvor AB92 er vedtaget, gælder den nedenfor anførte byggeleveranceklausul med den deraf følgende tidsmæssige udstrækning af Rotek A/S’ mangelansvar.

9.2. Rotek A/S’ ansvar for mangler ved varen ophører 5 år efter aflevering af det arbejde, hvori varen indgår – dog senest 6 år efter levering til køber.

9.3. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved varen ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod Rotek A/S’ køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod Rotek A/S. Også i sådanne tilfælde kan Rotek A/S kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang varen er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger af Rotek A/S’ kontraktforhold med Rotek A/S’s køber.

9.4. Rotek A/S anerkender i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen og efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.


10. Returnering af varer

10.1 Det solgte modtages kun i visse tilfælde retur efter forudgående aftale, og returvarer skal være i ubeskadiget stand.

10.2 I de tilfælde hvor køber har indgået aftale om, at varer kan returneres, krediteres køberen for de returnerede varer i henhold til de på returtidspunktet hos sælgeren gældende regler vedrørende retur varer.

10.3 Varer, der specielt er fremskaffet til køber, og som ikke er en almindelig lagervare hos sælger, kan ikke modtages retur.


11. Lovvalg og værneting

11.1. Tvister i anledning af aftalen, leverancen og alt der har sammenhæng dermed skal afgøres efter dansk ret, og sag herom skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København, medmindre Rotek A/S efter eget valg anviser et andet værneting.

keyboard_arrow_up